Algemene Voorwaarden

Abonnementen Dutch :

American Barbershop – Algemene Voorwaarden Abonnementen

Door dit formulier te mailen geeft u toestemming aan American Barbershop om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van American Barbershop.Het bedrag wordt maandelijks aan het begin van de maand geïncasseerd. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Algemene voorwaarden American Barbershop

Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Barbier: gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijn de de BarbierA merican Barbershop & Klant b. Klant: de natuurlijk persoon met wie de Barbier een overeenkomst van opdracht in de vorm van een abonnement aangaat; c. Abonnement: de overeenkomst van opdracht tussen de Barbier en de Klant uit hoofde waarvan de Klant recht heeft op haarbehandelingen zoals opgenomen in het abonnement; d. American Barbershop; op adres gevestigd te Prins Hendrik kade 105, 2225HP Katwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 05077235

Artikel 2 – Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder Abonnement gesloten tussen de Barbier en een Klant waarop de Barbier deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van het Abonnement. In geval van strijd tussen een bepaling in het Abonnement en een bepaling in deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in het Abonnement. 3. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, van het Abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming Abonnement 1. De Barbier biedt op de Website en in de Shop één of meer Abonnementen, welke bestaan uit maximaal 1 behandeling per maand bij basic en 4 behandelingen per maand bij premium pakketten, aan waaruit een Klant kan kiezen. De Klant kiest op de Website of in de Shop één of meerdere Abonnementen uit het door de Barbierg edane aanbod. Nadat de Klant een keuze voor een Abonnement heeft gemaakt, dient de Klant de benodigde persoonsgegevens in te vullen. Na het invullen van deze persoonsgegevens ontvangt de Klant van American Barbershop een e-mail met een bevestiging. Het door de Klant gekozen Abonnement komt slechts tot stand na voltooiing van het invullen van het formulier. 2. Indien de Barbier op verzoek van de Klant enige prestatie verricht voordat de aanmelding van de Klant via de Website/ Shop is voltooid, is de Barbier gerechtigd om van de Klant betaling voor de betreffende verrichte prestatie te verlangen conform de dan bij de Barbier geldende tarieven.

Artikel 4 – Ingangsdatum en duur Abonnement

 1. De Klant kan op ieder moment via de Website of in de Shop een Abonnement afsluiten. Indien de Klant de aanmelding voor de 1ste dag van een maand voltooid, zal het Abonnement ingaan op de eerste dag van de direct volgende maand. Indien de Klant de aanmelding op of na de 1ste van een maand voltooit, zal het Abonnement een maand later ingaan. Ter illustratie volgen hier twee voorbeelden: I. De klant sluit op 11 mei via de Website een Abonnement. Dit Abonnement gaat dus in op 1 juni. II. De klant sluit op 30 mei via de Website een Abonnement. Dit Abonnement gaat dus ook in op 1 juni. 2. Alle Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd en zijn maandelijks opzegbaar.

  Artikel 5 – Beëindiging c.q. opzegging van het Abonnement 1. De Klant kan het Abonnement na een abonnemtns periode van 1 jaar op ieder moment in via email ([email protected]) opzeggen. Indien de Klant het Abonnement opzegt vóór de 1ste van de maand, eindigt het Abonnement per de 1ste dag van de volgende maand. een maand later en geschiedt de opzegging derhalve tegen het einde van een kalendermaand met een opzegtermijn van één maand. Ter illustratie volgen hier 2 voorbeelden: I. de Klant zegt het Abonnement op 3 juni op. Het Abonnement eindigt in dat geval op 1 augustus. II. de Klant zegt het Abonnement op 29 juni op. Het Abonnement eindigt dan pas één maand later en dus op 1 augustus. 2. Komt de Klant te overlijden, dan wordt het Abonnement geacht te zijn geëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van de Klant aan de Barbier is medegedeeld. 3. De Barbier is te allen tijde bevoegd het Abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van een kalendermaand op te zeggen.
 2. Artikel 6 – Prijzen De Barbier is gerechtigd de overeengekomen, maandelijks door de Klant verschuldigde, abonnementsgelden tussentijds te wijzigen met inachtneming van een schriftelijke bevestiging van 30 dagen.

  Artikel 7 – Betaling 1. De Klant is de abonnementsgelden maandelijks bij vooruitbetaling uiterlijk voor de eerste dag van de maand aan de Barbier verschuldigd. 2. Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels automatische incasso. 3. Indien betaling via automatische incasso onmogelijk blijkt én de Klant niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het Abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal American Barbershop de Klant een herinnering sturen. Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de Klant in verzuim. De Barbier heeft bij verzuim van de Klant de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het Abonnement direct op te schorten waardoor de Klant niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het Abonnement toekomende behandeling. 4. Bij voortdurend verzuim zal American Barbershop de incasso van de vordering – naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de Klant te verhalen. 5. *Abonnement prijzen zijn inclusief 3,5% servicekosten.

  Artikel 8 – Uitvoering van het Abonnement
 3. De Barbier zal zich inspannen om het Abonnement c.q. de opdracht van de Klant indien mogelijk op zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 4. Indien de Klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is de Barbier gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit de Klant recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

  Artikel 9 – Koop op afstand
 5. Bij totstandkoming van het Abonnement via de Website heeft de Klant het recht om het Abonnement zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. Deze herroepingstermijn van veertien dagen vangt aan op de dag dat het Abonnement tot stand is gekomen.
 6. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient de Klant American Barbershop via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing om het Abonnement te herroepen. Ook kan de klant naar de Shop toe gaan om persoonlijk het Abonnement te herroepen.
 7. Als de Klant het Abonnement herroept, ontvangt de Klant de betaling die de Klant tot op dat moment heeft gedaan onverwijld, in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat American Barbershop. op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om het Abonnement te herroepen, terug.
 8. Heeft de Klant voor gebruikmaking van zijn/haar herroepingsrecht reeds gebruik gemaakt van de diensten van de Barbier, is de Barbier gerechtigd de reeds bij de Klant verrichte behandeling aan de Klant in rekening te brengen conform de dan bij de Barbier geldende tarieven. De kosten voor de betreffende behandeling, zullen worden verrekend met het door de Klant terug te ontvangen bedrag.

  Artikel 10 – Slotbepalingen
  1. Op elke overeenkomst c.q. op elk Abonnement tussen de Barbieren de Klant is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten c.q. Abonnementen tussen de Barbieren de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Barbier is gevestigd. Indien de Barbier een beroep doet op deze bepaling, heeft de Klant zijn de een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.